Perfil del contractant

Licitacions

Obres i concursos

Amb l’objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació del nostre Consorci, i d’acord amb l’article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic, tenim aquesta secció on es facilita l’accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació del Consorci, inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d’ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Comments are closed

  • Licitacions en Curs (13/07/2012)
  • Devolució de les garanties definitives (13/03/2009)
  • Adjudicació definitiva (10/03/2009)
  • Adjudicacions provisionals (20/02/2009)
  • Licitacions tramitades. (14/01/2009)
  • Dades de contacte (14/01/2009)