MODIFICACIÓ: Adjudicació definitiva del contracte d'obres AE/73-05 del PERI de la SOLEDAT FASE II

MODIFICACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRES DE DEMOLICIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS I URBANITZACIÓ DEL CARRER BROTAT AE/73-05 DEL PERI DE LA SOLEDAD FASE II

La Presidenta del Consorci Riba  en data 14 de setembre de 2010 va aprovar la següent resolució:

PRIMER: Rectificar l’adjudicació definitiva, de data 10 d’agost de 2010, a l’empresa MELCHOR MASCARÓ S.A. (CIF núm A 07045248), amb domicili a la carretera Palma-Artà HçKm 49,600-07500 Manacor en el procediment convocat per l’execució de les obres de demolició i dotació de serveis i urbanització del carrer Brotat AE/73-05 del PERI de la Soledad fase II, en el sentit d’augmentar l’import de l’IVA en 10.977,35 €, import que correspon a l’aplicació del 18% en lloc del 16% de l’IVA, tal i com espreveu a la Llei 26/2009, de 23 de desembre de pressuposts generals pel 2010.

SEGON: Aprovar el preu d’adjudicació de la contrata en la quantitat de 647.663,45 € (548.867,33 € més 98.796,12 € d’IVA amb càrrec a la partida pressupostària 17.15227.609/00 del exercici del 2010.

TERCER: Notificar el present acord als interessats i publicarlo al perfil contractant

Comments are closed