Presentació

El Consorci RIBA (Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris) és una entitat pública en què participen l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears i que neix amb l’objectiu de rehabilitar integralment les barriades més desfavorides de la ciutat de Palma a partir d’actuacions encaminades a millorar l’economia local i l’activitat social i comunitària, així com contribuir a la dotació d’equipaments públics, infraestructures i habitatges en col·laboració amb altres institucions públiques i incentivant la iniciativa privada.

Eixos d'actuació del Consorci RIBA

Eixos d’actuació del Consorci RIBA

Què feim?
Estudiam, planificam, desenvolupam i duim a terme programes de rehabilitació econòmica, laboral i social per a aconseguir que la barriada d’intervenció esdevingui una zona de creixement econòmic, social i cultural, i treballam perquè la igualtat d’oportunitats i la integració social de tots els col·lectius desfavorits sigui una realitat.

Oferim a tots els residents i treballadors de la zona de rehabilitació tota una sèrie de serveis i ajudes amb l’objectiu principal que es generin noves activitats econòmiques que facilitin la creació de llocs de feina, i formam persones amb dificultats perquè estiguin en igualtat d’oportunitats per a accedir al mercat laboral.
Col·laboram i participam amb les associacions, les entitats, les institucions, els col·lectius… de la zona per a millorar les capacitats dels seus usuaris i fomentar el concepte de comunitat de barri.
De la mateixa manera, incidim en la rehabilitació d’habitatges i la creació de nous equipaments públics i de noves infraestructures que millorin el medi ambient urbà i la qualitat de vida de les persones residents.

Comments are closed