L’inici d’una labor-rehabilitació de barris

La recuperació, la rehabilitació de barris degradats al llarg del segle, en el casc antic de Palma:

Puig de Sant Pere.

Barri antigament vinculat a la pesca. Barri d’habitatge i vida de gent pescadora, un dels barris més tradicionals de la ciutat. La intervenció s’inicia el 1973.
Principals assoliments:

Intervenció professional:

   Més de cinquanta tècnics, de diferents disciplines professionals, van intervenir en la labor conferint-li heterogeneïtat, coparticipació i experiència.

Estudi tipològic i morfològic:

   En aquest pla s’introdueix per primera vegada un estudi tipològic i morfològic, que va servir de base per a la nova normativa i projectes a redactar.

Promoció d’habitatge públic:

   L’habitatge públic va ser l’actuació on es van centrar inicialment els esforços municipals en aquest barri, amb la finalitat de re-allotjar als resident que havien estat desallotjats dels seus habitatges.

Equipaments:

   Es va construir un Centre Cultural. El Projecte va consistir en la recuperació i ampliació d’un edifici existent per poder realitzar activitats i vida social veïnal.

Espais lliures públics i zones verdes:

   Es van realitzar operacions de esponjament i sanejament creant al barris espais com. Calle de Sant Pere cantonada Mestra, i carrers Midonera, dels Pescadors i de s’Olivera. Així com la zona verda, situada al carrer de la Pólvora.

Infraestructures:

   Es tracta de la renovació de les infraestructures, eliminació de cables i la repavimentació tradicional.
   Però aquestes actuacions, encara que innovadores i necessàries en el seu temps, varen resultar clarament insuficients i varen estar marcades per moltes mancances ja que:

   • Va ser una intervenció fonamentalment urbanística que va oblidar la reactivació social i econòmica del barri.
   • No es va trobar finançament per a emprendre les actuacions plantejades.
   • No s’hi va implicar a la iniciativa privada.
   No obstant això, als plans que es redactaren posteriorment es va anar incorporant l’experiència acumulada i es corregiren en bona mesura aquestes deficiències.

3

2

 

Es Jonquet

Barri situat en els extramurs de l’espai emmurallat que delimita el Casc Antic, situat en un senzill pujol.
Pla d’Intervenció: Iniciada en 1985 i desenvolupada principalment entre 1990 i 1999, l’actuació municipal s’acull a la figura del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior(PEPRI), que pretenia resoldre les reivindicacions dels veïns.

4
Principals assoliments:

Promoció d’habitatges:

     En sis promocions es van crear trenta-set habitatges, tres locals i vuit places de pàrquing.

Creació de zones verdes:

     Van ser en total 6.892 m2 recuperats i destinats a zona verda.

Recuperació dels safaretjos:

      Amb aquest projecte es va recuperar un espai per la ciutat, usant en la recuperació tècniques artesanals i materials totalment tradicionals.

 

Recuperació del talús al mar
Restauració del Molí Nom de Déu i del Molí d’En Garleta.
Habitatges per a la tercera edat

Pel que fa al projecte que va guiar la intervenció al Puig de Sant Pere, el pla per al Jonquet va estar molt més elaborat i dotat d’una major consistència tècnica, però va resultar massa rígid i teòric en els seus plantejaments, no es va donar l’impuls necessari a la reactivació econòmica i social i tampoc es va promoure la incorporació de la iniciativa privada des del principi.

5

 

La Calatrava

Barri de curtidors de Palma, ocupa l’extrem més oriental de la façana marítima del Centre Històric.
Pla d’intervenció: Es tracta d’un nou Pla Especial de Protecció i Reforma Interior redactat per l’Ajuntament com a desenvolupament del Pla General. Aprovat a l’abril de 1989.

6

Principals assoliments:

Promoció d’habitatge públic:

     En dotze promocions s’han creat vuitanta-un habitatges, deu locals i trenta-dues places de pàrquing.

Infraestructures:

     Es renoven i soterren les xarxes de serveis, així es dur a terme la repavimentació dels carrers.

Equipaments:

     Casal Ciutat Antiga.
     Centre cívic, cultural i teatral, La Calatrava.
     Casal Alcover de la Obra Cultural Balear.
     Zona verda Dalt Murada
     Recuperació del Baluard del Príncep.

7

Totes aquestes actuacions, sense cap dubte necessàries i importants, tampoc varen generar impacte en la recuperació de l’activitat econòmica i el dinamisme social dels espais urbans.


UN PUNT D’INFLEXIÓ- LA INCORPORACIÓ DE PROGRAMES DE DINAMITZACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA EN ELS PLANS DE REHABILITACIÓ URBANÍSTICA DE BARRIS DEGRADATS

L’experiència acumulada no dóna lloc a dubtes i es fa imprescindible la complementació dinamitzadora de la comunitat i de l’economia dels barris.
S’inicia una etapa d’actuació interactiva i coordinada de la Gerència d’Urbanisme, el Patronat Municipal de l’Habitatge i els Servei Socials de l’Ajuntament de Palma, i s’aconsegueix un tractament cada vegada més integral de l’acció rehabilitadora, social, econòmica i formativa.

Aquestes són algunes de les fites que combinen iniciatives socials amb urbanístiques.

 • Escola Taller Bernat Deyá del Jonquet
  Realitzada amb la col·laboració de FODESMA, es va rehabilitar i recuperar l’antic rentador del talús del Jonquet mitjançant una iniciativa de formació professional i inserció laboral.
 • Programa ocupacional en treballs de jardineria i pavimentació d’espais lliures a la plaça de Quadrado
  Recuperació de la plaça amb la col·laboració de Deixalles mitjançant el programa de formació i inserció laboral inclòs a la iniciativa Horizon de la Comissió Europea.

 

8

Comments are closed