Anunci de licitació

“Per obtenir arxius en format bc3 dels amidaments, solicitar-ho al Departament Tècnic al correu cmarques@districtedigital.es

ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  DE REFORMA DEL LOCAL PER AL CASAL D’INFANTS I JOVES DEL CAMP REDÓ SITUAT AL CARRER FELIP II NÚM 19 BAIXOS DE PALMA,  SEGONS PLECS DE CONDICIONS APROVATS PER EL  PRESIDENT DEL CONSORCI EN DATA 27 DE JUNY DE 2012.

DATA DE PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT: 16 DE JULIOL DE 2012

1.- Entitat Adjudicadora:

a / Organisme: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris (Consorci RIBA)

b / Dependència que tramita l´ expedient: Departament de contractació.

c / Expedient: Casal infants i joves.Obres.Procd obert NO SARHA 1-2012.

2.- Objecte del contracte:

a / Descripció: reforma del local per a Casal d’infants i joves del Camp Redó , ubicat al carrer Felip II nº19, baixos de Palma.

b/ Termini d´execució: 2 MESOS

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:

a / Tramitació: Ordinària

b / Procedimient: Obert

c / Forma d´ adjudicació: No subjecte a regulació harmonitazada amb varis criteris d’adjudicació.

4.- Pressupost de licitació màxim: 195.551,48 € (18% IVA inclós) dels quals 4.589,03 correspon a Seguretat i Salut.

Aquest projecte podrà/serà cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb càrrec al Programa Operatiu 2007-2013 de les Illes Balears.

5.- Garantia provisional: No hi ha.

6.- Obtenció de documentació e informació:

A la pàgina web del Consorci RIBA: http:// www.consorciriba.es i a les ofcines del Consori RIBA.

Data límit per a l´obtenció de  documentació e informació: A partir de la publicació de l´anunci de licitació i fins a la data de presentació de les ofertes.

7.- Requisits del contractista:

Figuren al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

8.- Presentació d´ ofertes:

a / Els dies hàbils (dilluns a divendres) de 9:00 a 14:00 hores, durant els 26 dies naturals comptats desde el dia de la publicació del present anunci al  BOIB.

b / Documentació a presentar: la que estableix el Plec de Clàusules Administratives

c / Lloc de presentació:

Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris

Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga nº 18 quarta planta

d) Tel 971 449451; Fax 971449450.

e) Horari de presentació: de 9:00 a 14:00 hores en dies hábils dintre del termini assenyalat en la presentació de les ofertes.

f) Admisió de variants: no s’admeten.

9.- Apertura d´ oferta i demés criteris d´adjudicació:

a) Entitat: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris

b) Domicili:  Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga nº18

c) Localitat: Palma, 07006

d) Datai hora: Es publicarà al perfil del contractant del Consorci RIBA.

10.- Despeses de l´anunci.

A càrrec de l´adjudicatari.

Comments are closed