Adjudicació contracte

En data 25 de juny de2013 el Gerent del Consorci va aprovar la següent resolució:

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’obres d’adeqüeció de l’entorn de la Síquia de la Vila i el Molí d’En Carreres a la barriada de  Camp Redó de  Palma i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l’empresa Rosagar 2005 S.L., amb CIF BXXXXXXXX, i amb domicili  social al carrer San Vicente de Paul 41 Bj Palma 07010, per un import de 21.415,54 € IVA inclós, la durada de les obres serà d’ un mes i mig.a contar des de  de la data de l’acta d’inici de les obres.

SEGON.- Tramitar l’abonament de la quantitat  21.415,54 € IVA inclós, prèvia conformitat i supervisió del departament tècnic i amb la conformitat del Gerent amb càrrec a la partida pressupostària 20.15200.622/0000.

TERCER.- L’import d’aquest contracte podrà se cofinanciat per l’Unió Europea amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, en el marc del Projecte de la Iniciativa Comunitària Urbana Palma-Camp Redó inclós en l’eix 4 del Programa Operatiu FEDER de Balears 2007-2013.

Comments are closed