Obres de renovació Bloc XII ARE 46-01 (Camp Redó)

Data publicació 23/12/10
En data 22 de desembre la Presidenta del Consorci Riba va adoptar la següent resolució:
1r.- Adjudicar, en aplicació de l’article 135.4 de la LCSP, a L´ UTE ILLENCA, EMPRESA  CONSTRUCTORA D´ OBRES I SERVEIS S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURES S.A., amb  CIF núm U57690208, amb domicili al carrer Ter, núm 12, Planta 1ª, Polígono Industrial Son Fuster, 07009 a Palma de Mallorca,  el contracte de les obres  per a la renovació del  Bloc XII i condicionament de l´espai annex a la renovació del bloc XII de l´ARE 46-01 situat al carrer Felip II, 2 del Camp Redó de Palma  (Camp Redó. obr. 4-2010)   per un import de 1.227.747,14  desglossat  en 1.136.802,91€ més 90.944,23€  d´IVA.
2r. – El termini d’execució serà de catorze mesos.
3t.-  La despesa derivada d’aquest contracte s’ha de carregar a la partides pressupostàries 20.15201.650/0001 i 20.15200.622/000 de l’exercici de 2010.
4è.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, d´ acord amb els articles 96 i 140 de la LCSP, en el termini de 8 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació de l´ adjudicació als licitadors, s’ha de formalitzar el corresponent contracte
5è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.
El que li comunico perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, amb indicació que contra aquesta resolució, que posa   fi a la via administrativa, cap interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb el disposat en l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, segons la Redacció donada al mateix per la Llei 4/99, de 13 de gener. El termini per a interposar-lo és d’un mes a contar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, no podent, en aquest cas, interposar recurs contenciós-administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.
El recurs de reposició potestatiu haurà de presentar-lo en el registre general d’aquest Consorci, situat en la plaça Santa Fe, 1 baixos de Palma, o en les dependències que es refereix l’article 38, 4º, de la Llei 30/92, de 26 de novembre, abans citada, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el terme d’un mes, a contar de l’endemà a la seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciós-administrativa.
De no utilitzar el recurs potestatiu de reposició, cap interposar directament recurs contenciós-administratiu, conforme a l’establert en l’article anteriorment citat, i als articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, davant la Sala dels Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a contar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació.
6è.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA, al BOIB i comunicar-lo al Departament  Tècnic, al departament econòmicofinancer i al  servei de Prevenció de Riscs Laborals.

Data publicació 23/12/10

En data 22 de desembre la Presidenta del Consorci Riba va adoptar la següent resolució:

1r.- Adjudicar, en aplicació de l’article 135.4 de la LCSP, a L´ UTE ILLENCA, EMPRESA  CONSTRUCTORA D´ OBRES I SERVEIS S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURES S.A., amb  CIF núm U57690208, amb domicili al carrer Ter, núm 12, Planta 1ª, Polígono Industrial Son Fuster, 07009 a Palma de Mallorca,  el contracte de les obres  per a la renovació del  Bloc XII i condicionament de l´espai annex a la renovació del bloc XII de l´ARE 46-01 situat al carrer Felip II, 2 del Camp Redó de Palma  (Camp Redó. obr. 4-2010)   per un import de 1.227.747,14  desglossat  en 1.136.802,91€ més 90.944,23€  d´IVA.

2r. – El termini d’execució serà de catorze mesos.

3t.-  La despesa derivada d’aquest contracte s’ha de carregar a la partides pressupostàries 20.15201.650/0001 i 20.15200.622/000 de l’exercici de 2010.

4è.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, d´ acord amb els articles 96 i 140 de la LCSP, en el termini de 8 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació de l´ adjudicació als licitadors, s’ha de formalitzar el corresponent contracte

5è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.

El que li comunico perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, amb indicació que contra aquesta resolució, que posa   fi a la via administrativa, cap interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb el disposat en l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú, segons la Redacció donada al mateix per la Llei 4/99, de 13 de gener. El termini per a interposar-lo és d’un mes a contar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, no podent, en aquest cas, interposar recurs contenciós-administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu haurà de presentar-lo en el registre general d’aquest Consorci, situat en la plaça Santa Fe, 1 baixos de Palma, o en les dependències que es refereix l’article 38, 4º, de la Llei 30/92, de 26 de novembre, abans citada, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el terme d’un mes, a contar de l’endemà a la seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciós-administrativa.

De no utilitzar el recurs potestatiu de reposició, cap interposar directament recurs contenciós-administratiu, conforme a l’establert en l’article anteriorment citat, i als articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, davant la Sala dels Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a contar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació.

6è.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA, al BOIB i comunicar-lo al Departament  Tècnic, al departament econòmicofinancer i al  servei de Prevenció de Riscs Laborals.

Comments are closed