Contractació d'obres i reformes dels habitatges gestionats pel Consorci RIBA

DATA DE PUBLICACIÓ: 15.09.2010

1r.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT a l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN S.A., amb CIF núm A 57115701 i amb domicili a Palma Carrer Francisco Manuel Herreros num 26 la contractació de les obres i reformes dels immobles gestionats pel Consorci RIBA, aplicant als preus de ma d´ obra, bàsics, auxiliars i preus composts, del Llibre de la Construcció del Col.legi Oficial ´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca vigent, de tots els encàrrecs que es facin a l´ empare d´ aquest contracte, un descompte d´ un VINT-I-SET AMB VINT-I-CINC PER CENT (27,25%) fins que s´ esgoti el pressupost de l´ adjudicació de CENT MIL EUROS 100.000 € (IVA inclòs), assenyalant-li que en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA ha d’aportar els següents documents:

  1. Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries.
  2. Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.
  3. Alta a l’IAE i rebut de l’esmentat impost, si escau.
  4. Pòlissa i darrer rebut d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 600.000 €.
  5. Justificant d’haver dipositat al Departament economicolaboral de Consorci RIBA la garantia definitiva per un import de 4.237,28 €.

2n.- Acreditar, en el mateix termini, el lliurament de la documentació exigida als plecs que regeixen el contracte en matèria de prevenció de riscs laborals al Servei de Riscs Laboral.

3r.- La despesa derivada d’aquest contracte es carregarà a la partida pressupostària 20.15201.6220002 .

4t.- Notificar aquest acord a tots els licitadors, comunicar-lo al Servei de Prevenció de Riscs Laborals així com publicar-lo al Perfil del Contractant.

Comments are closed