Resultat Mesa de contractació (D)

Data de publicació al perfil del contractant 14/12/10

En data 10 de desembre de 2010 es va reunir la Mesa de Contractació del Consorci Riba per a propasar la adjudicació per a la contractació de les obres per a la renovació del bloc XII i condicionament de l’espai annex a la renovació del bloc XII de l’ARE 46-01 situat al carrer Felip II, 2 del Camp Redó de la qual va resultar:

LICITACIÓ EMPRESA PLA DE TREBALL
(25 PTS)
ALTRES MILLORES
(5 PTS)
MILLORA ECONÒMICA
(70 PTS)
TOTAL
PTS
Nº 1 CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN S.A. 20,00 3,00 41,71 64,71
Nº 2 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. 5,50 1,50 2,69 9,69
Nº 3 MELCHOR MASCARÓ 7,00 2,50 16,27 25,77
Nº 4 UTE ILLENCA S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. 23,00 5,00 70,00 98,00
Nº 5 OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES S.L 15,00 2,00 59,67 76,67

En virtud de l’actuat, la Mesa de Contractació, acorda proposar a l’òrgan competent l’adjudicació del present contracte de les obres per a la renovació del bloc XII i condicionament de l’espai annex a la renovació del bloc XII de l’ARE 46-01 situat al carrer Felip II, 2 del Camp Redó., a l’UTE ILLENCA S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A., per un import de 1.227.747,14 € IVA inclós.

Comments are closed