Anunci: Contracte menor d'obres i reformes (10.02.2011)

CONTRACTE MENOR PER a la CONTRACTACIÓ DELS OBRES I REFORMES EN ELS IMMOBLES GESTIONATS PEL CONSORCI RIBA.

1. El contracte per als reformes dels immobles gestionats pel Consorci RIBA, te un pressupost de 50.000 € més 4.000 d’IVA, sent un total de 54.000 €, el qual no es podrà superar en cap cas.

2. És desenvoluparà  com a màxim durant un any o fins a esgotar aquest pressupost.

3. Els oferents presentaran un % de baixa generalitzada sobre els preus de mà d’obra, bàsics, auxiliars i preus composts, del Llibre de “Preus de la construcció” del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitecte Tècnics de Mallorca vigent.

4. Els criteris d’adjudicació és detallen en el PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A la CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS IMMOBLES GESTIONATS PEL CONSORCI RIBA.

5. S’obre un termini per a la recepció d’ofertes, des del mateix dia de la publicació en el perfil del contractant del Consorci RIBA, fins día 18 de Febrer de 2011.

Descarrega el plec de prescripcions tècniques (96 KB)

One Comment:

  1. Pingback: Consorci RIBA | Anunci: Contracte menor d’obres i reformes

Comments are closed