Contractació d'obres i reformes dels habitatges gestionats pel Consorci RIBA

EXPT. CONTRACTE D´OBRES I REFORMES ALS IMMOBLES GESTIONATS PEL CONSORCI RIBA.

En data 29 de setembre de 2010 la Presidenta del Consorci Riba va aprovar la següent resolució:

1r.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT, en aplicació de l’article 135.4 de la LCSP, a l’empresa CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN S.A (CIF núm A 57115701), amb domicili al carrer Francesc M. de los Herreros, 26.1º Dcha., el procediment convocat per l’execució del contracte d´obres i reformes als immobles gestionats pel Consorci RIBA aplicant als preus de ma d´ obra, bàsics, auxiliars i preus composts, del Llibre de la Construcció del Col.legi Oficial ´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca vigent, de tots els encàrrecs que es facin a l´ empare d´ aquest contracte, un descompte d´ un VINT-I-SET AMB VINT-I-CINC PER CENT (27,25%) fins que s´ esgoti el pressupost de l´ adjudicació de CENT MIL EUROS 100.000 € (IVA inclòs).
2n.- El termini d’execució serà de un any com a màxim o fins que s´ esgoti la partida pressupostària.
3r.- La despesa de 100.000 € derivada d´ aquest contracte s’ha de carregar a la partida pressupostària 20.15201.6220002 del vigent pressupost.
4t.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació, s’ha de formalitzar el contracte i una vegada signat se li retornarà la garantia provisional constituïda al seu dia.
5è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors i retornar-los la garantia provisional.
6è.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA i comunicar-lo al Departament Tècnic, al departament econòmicofinancer i al servei de Prevenció de Riscs Laborals.

Comments are closed