Urbanització del carrer Brotad AE/ 73-05

Al BOIB núm 132 de data 10-09-2009 apareix publicat l’anunci de licitació per procedir a la contractació per a les obres de demolició i dotació de serveis i urbanitació del carrer Brotad AE/ 73-05 del PERI de la Soledat, Fase I.

-Entitat adjudicatària: CONSORCI PER A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS Plaça Santa Fe nº1 baixos telf 971 449 451

- Obtenció documetació: SA COPISTERIA c/ d’en Morei nº4 07001 Palma.

- Objecte del contracte: execució de les obres de demolició i dotació de serveis i urbanització del carrer Brotad AE/73-05 del PERI de la Soledat Fase I.

- Termini d’execució: 9 mesos.

- Pressupost de licitació màxim: 1.033.879,36 eur (IVA inclós).

- Garantia provisional: 26.738,25 eur

- Presentació ofertes: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant els 26 dies naturals comptats des del dia de publicació de l’anunci al BOIB.

- Lloc de presentació de les ofertes: Consorci RIBA Plça Santa Fe nº1 baixos

- Obertura de les ofertes: El dia següent hàbil a aquell en que finalitzi el termini de presentació de les ofertes.

NOVETATS:

19.10.2009

La Presidenta del Consorci Riba en data 12 d’ocubre de 2009 va aprovar la constitució de la mesa de contractació prevista en els plecs de de condicions que regiran la contractació de les obres de demolició i dotació de serveis i urbanització del carrer Brotad AE/73-05 del PERI de la Soledad- Fase I, amb la següent composició:

PRESIDENTA: L´ Executiva de Govern de l ´Àrea Delegada d’ Habitatge, Magdalena Palou Canaves, que podrà delegar en la gerent del Consorci.

SECRETÀRIA: Cap del Departament Jurídic i Contractació del Consorci Riba, Mª Ángeles Deyá Gómez, o persona en qui delegui.

VOCALS: Interventor del Consorci RIBA, Victor Garau Jaulin du Seutre, o persona en qui delegui.

Secretària del Consorci RIBA, Nieves Téllez García, o persona en qui delegui.

Cap de Departament d´Habitatge, Fernando González Moreno, o persona en que delegui.

Arquitecte Tècnic del Programa d´equipaments i medi urbà, Carlos Marqués Barceló, o persona en que delegui.

Comments are closed

  • Resultat de les proposicions econòmiques (04/11/2009)