Contractació d’obres i reformes als immobles gestionats pel Consorci RIBA

DATA 6 DE JULIOL DE 2010

AL BOIB NÚM 101 DE DATA 06/07/2010 ES PUBLICA L´ ANUNCI DE LICITACIÓ PER PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ D´ OBRES I REFORMES, AIXÍ COM LA SEVA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT, A REALITZAR EN ELS IMMOBLES GESTIONATS PEL CONSORCI RIBA QUE A CONTINUACIÓN ES TRANSCRIU:

Consorci RIBA

ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D´ OBRES I REFORMES EN ELS IMMOBLES GESTIONATS PEL CONSORCI RIBA, AIXÍ COM LA SEVA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT, segon plecs de condicions aprovats per la presidenta del Consorci en data 1 de juny de 2010.

1.- Entitat Adjudicadora:

a / Organisme: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris (Consorci RIBA)
b / Dependència que tramita l´ expedient: Departament de contractació.
c / Expedient: Exp.Obr.3-2010.

2.- Objecte del contracte:

a/ Obres
b / Descripció: Contracte d’obres i reformes en els immobles gestionats pel Consorci RIBA, així con la seva conservació i manteniment.
c/ Termini d´execució: 1 any.

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:

a / Tramitació: Ordinaria
b / Procedimient: Obert no sujecte a regulació harmonizada..
c /Criteris d´ adjudicació: Veure clàusula I del cuadre annex al plec de condiciones administrativas particulares

4.- Pressupost de licitació màxim:

a/ Import net: 84.745,75 € més 15.254,25 € en concepte de 18% de IVA. Import total 100.000€

5.- Garanties exigides: Provisional sobre pressupost màxim (3%): 2.542,37€.

6.- Obtenció de documentació e informació:

A la pàgina web del Consorci RIBA, perfil del contractant: http:// www.consorciriba.es i a les ofcines del Consori RIBA.

Data límit per a l´obtenció de documentació e informació: A partir de la publicació de l´anunci de licitació i fins a la data de presentació de les ofertes.

7.- Requisits del contractista:

a/Clasificació (grup, subgrup i categoria): Segons la clàusula F de l´annex del PCAP.
b/Solvència econòmica i financera i solvencia tècnica i profesional: Segon clàusula E del PCAP.

8.- Presentació d´ ofertes:

a / Els dies hàbils (dilluns a divendres) de 9:00 a 14:00 hores, durant els 26 dies naturals comptats desde el dia de la publicació del present anunci al BOIB.
b / Documentació a presentar: la que estableix el Plec de Clàusules Administratives
c / Lloc de presentació:
Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris
Plaza Santa Fe,1 – baixos. Palma de Mallorca, 07001
d) Tel 971 449451; Fax 971449450.
e) Horari de presentació: de 9:00 a 14:00 hores en dies hábils dintre del termini assenyalat en la presentació de les ofertes.
f) Admisió de variants: no s admiten.

9.- Apertura d´ ofertes:

a) Entitat: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris
b) Domicili: Plaza Santa Fe, 1 bajos
c) Localitat: Palma, 07001
d) Data: El dia següent hàbil a aquell en que finalitzi el termini de presentació de les ofertes.
e) Hora: 9:30 hores.

10.- Despeses de l´anunci.
A càrrec de l´adjudicatari.

Comments are closed

  • Anunci: Contracte menor d'obres i reformes (10.02.2011) (10/02/2011)
  • ANUNCI: Nova convocatòria Mesa (Informe Tècnic) (08/09/2010)
  • ANUNCI: Convocatòria Mesa (Informe Tècnic) (25/08/2010)
  • Contractació d’obres i reformes: Informe d'error material i esmena d'errors de l'Acta d'obertura dels sobres B (16/08/2010)
  • Contractació d’obres i reformes: Acta obertura sobres B (11/08/2010)
  • ANUNCI: Convocatòria Mesa (B) (04/08/2010)
  • ANUNCI Convocatòria Mesa. (02/08/2010)