Demolició i dotació de serveis carrer Brotad i l’ARE 73/05 (FASE II)

EXP.SOL.DOT.SERV.OBRES-2-2010 FASE II
CONTRACTE D’OBRES DE DEMOLICIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS I URBANITZACIÓ DEL CARRER BROTAD AE/73-05 PERI de LA SOLEDAT FASE II
En data 15 de juliol de 2010 per la la Presidenta del Consorci es va aprovar la següent resolució:

1r. Acceptar l’oferta MELCHOR MASCARÓ SA, presentada per licitar a la contractació de les obres de demolició, dotació de serveis i urbanització del carrer de Brotad AE/73-05, del PERI de la Soledat Fase II, promogudes per aquest Consorci, a partir de l’informe tècnic que figura a l’expedient, que considera que pot ser complerta a satisfacció de l’Administració, a pesar de la baixa oferta, inicialment en presumpció d’anormal o desproporcionada.

2n. Adjudicar provisionalment a l’empresa MELCHOR MASCARÓ SA, amb CIF A 07045248, i amb domicili a la carretera de Palma-Artà km 49,600 –07500 Manacor– la contractació de les obres de demolició, dotació de serveis i urbanització del carrer de Brotad AE/73-05, del PERI de la Soledat Fase II, per un import de 548.867,33 €, més 87.818,77 € d’IVA, i assenyalar-li que en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA, ha d’aportar els següents documents:

Alta a l’IAE i rebut de l’esmentat impost, si escau.
Pòlissa i darrer rebut d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 600.000 €.
Justificant d’haver dipositat al Departament Economicolaboral de Consorci RIBA la garantia definitiva per un import de 27.443,37 €.
Certificat d’estar al corrent pel que fa a les seves obligacions amb l’Ajuntament de Palma.

3r. Acreditar, en el mateix termini, el lliurament de la documentació exigida als Plecs que regeixen el contracte en matèria de prevenció de riscs laborals al Servei de Riscs Laboral.

4t. La despesa derivada d’aquest contracte s’ha de carregar a la partida pressupostària 17.15227.609/00 de l’exercici de 2010.

5è. Notificar aquest acord a tots els licitadors, comunicar-lo al Servei de Prevenció de Riscs Laborals i publicar-lo al Perfil del Contractant.

Data d’inserció en el Perfil del Contractant: 21/07/10

Comments are closed