Valoracions

LICITADORS:

LICITACIÓ

EMPRESA

Nº 1

Finques La Trapa S.L.

Nº 2

Sort d’enfora S.L.

Nº 3

Construcciones Llabres Feliu S.L.

Nº 4

Amer e hijos S.A.

Nº 5

Melchor Mascaró S.A.

Nº 6

Construcciones Llull Sastre S.A.

Nº 7

Cobra Instalaciones y servicios S.A.

Nº 8

Contratas Bartolomé Ramón S.A.

Nº 10

Excavaciones s’Horta S.A.

La Mesa ha donat compte dels continguts dels sobres A i B.

La Mesa ha donat compte del resultat de l’informe tècnic dels sobres B, emés per l’arquitecte del Consorci Riba designat a l’efecte.

A continuació s’ha procedit a l’obertura dels sobres C amb la proposició econòmica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Totes les dades, tant les puntuacions obtingudes per cadascun dels licitadors com les ofertes econòmiques, es troben recollides al document adjunt en format PDF ques pot descarregar.

Comments are closed