Expedient de la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del bloc XII

En data 28 de gener de 2011 la Presidenta del Consorci Riba va aportar la següent resolució:

1r.- Adjudicar, en aplicació de l’article 135.4 de la LCSP, a Pablo Adrián Salich de Francesca (PASD Asesoría técnica y gestión de proyectos), amb NIF X-1067790-S i amb domicili al carrer Busqueret, núm 13, 2ºB, 07011 de Palma de Mallorca,  el contracte de  servei de direcció de les obres  i coordinació de seguretat i salud del projecte  per a la renovació del bloc XII i condicionament de l’espai annex a la renovació del bloc XII de l’ARE 46-01 situat al carrer Felip II, 2 del Camp Redó,  per un import de 22.824,95 € desglossat en 19.343,18€ més 3.481,77€ d´IVA, ja que la proposició presentada per  l’empresa IN SITU ARQUITECTES TÈCNICS ASSOCIATS S.L.P ha quedat exclosa, per introduir l’oferta econòmica en el sobre A,  i dels restants licitadors presentats  a aquest procediment:

LICITACIÓ EMPRESA IMPORT

Nº 2

ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS S XXI, S.L.

35.046,00 € IVA inclós

Nº 3

FRANCESC CANYELLES MARQUÉS

25.134 € IVA inclós

Nº 4

PASD ASESORÍA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

22.824,95 € IVA inclós

d´acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, la seva ha estat la proposició econòmicament més advantajosa.

2r. – El termini d’execució del contracte serà de catorze mesos.

3t.-  La despesa derivada d’aquest contracte s’ha de carregar a la partida pressupostària 20.15201.650/0001.

4è.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, d´ acord amb els articles 96 i 140 de la LCSP, en el termini de 8 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació de l´ adjudicació als licitadors, s’ha de formalitzar el corresponent contracte

5è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.

6è.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA, al BOIB i comunicar-lo al Departament  Tècnic, al departament econòmicofinancer i al  servei de Prevenció de Riscs Laborals.

Comments are closed