Enderrocament Bloc XIII

En data 2 de desembre de 2011 el President del Consorci Riba va adoptar la següent resolució:

1r.- Adjudicar, en aplicació de l’article 135.4 de la LCSP, a MELCHOR MASCARÓ S. A,  amb

CIF A 07045248 i amb domicili en Via Palma 142 de Manacor (07500),  el contracte d´ obres del projecte per l´enderrocament del bloc XIII de l´ARE 46-01, pertanyent als habitatges socials del Camp Redó,  a excepció de  les partides que es detallen a continuació i que afecten a les xarxes de serveis d´empreses subministradores (01.01, desvio línes aéreas MT eléctricas, 01.02, desvio líneas aéreas de teléfono, 01.03 clausura acometidas eléctricas, 01.05 clausura de las acometidas de teléfono –telefónica-, 01.06  clausura acometidas de teléfono –ONO- i 01.08 clausura acometidas gas ) per un import de 34.810,00 €  desglossat en 29.500,00 € més 5.310,00€ d´IVA, ja que la proposició presentada per  aquesta empresa ha resultat l’oferta econòmica més advantajosa.

2r. - El termini d’execució del contracte serà de 30 dies.

3t.- La despesa derivada d’aquest contracte s’ha de carregar a la partida pressupostària 20.15201.650/0002.

4è.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, d´ acord amb els articles 96 i 140 de la LCSP, en el termini de 8 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació de l´ adjudicació als licitadors, s’ha de formalitzar el corresponent contracte

5è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.

6è.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA, al BOIB i comunicar-lo al Departament  Tècnic, al departament econòmicofinancer i al  servei de Prevenció de Riscs Laborals.

L’import d’aquest  contracte podrà ser cofinanciat per l’Unió Europea amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Projecte de la Iniciativa Comunitària Urbana Palma- Camp Redó inclòs en l’eix 4 del Programa Operatiu FEDER de Balears 2007-2013.

Comments are closed