Concurs d’idees per a la redacció d’un avantprojecte per a un equipament assistencial corresponent a centre d’estàncies diürnes i habitatges per a gent major, en l’àmbit dels habitatges socials del Camp Redó de Palma

Data de publicació 18/03/11

Expt. CONCURS D’IDEES PER A LA REDACCIÓ D’UN AVANTPROJECTE PER A UN EQUIPAMENT ASSISTENCIAL CORRESPONENT A CENTRE D’ESTÀNCIES DIÜRNES I HABITATGES PER A GENT MAJOR, EN L’ÀMBIT DELS HABITATGES SOCIALS DEL CAMP REDÓ DE PALMA

En data 14 de març de 2011 la Presidenta del Consorci Riba es va adoptar la següent resolució:

Primer.- Excloure del concurs els treballs presentats FORA DE TERMINI,  que són els següents, d’acord amb l’acreditació documental que obra a l’expedient:

-          N.109, A TRAS LUZ, lliurat dia 14.02.11 a les 17.14 h.

-          N.126, POP 3, lliurat dia 16.02.11.

-          N.127, YES TUCAN, lliurat dia 16.02.11.

-          N.128, BESSONS, lliurat dia 26.02.11.

Segon.- Excloure, de conformitat amb la base 13, atès que no han observat estrictament les prescripcions d’ANONIMAT, ja que consten dades d’identificació personal al paquet, com resta acreditat a l’expedient:

- N.78, INDUSTRIALIZADO.

- N.80, SIN LEMA.

- N.83, OSLO.

- N.96, BLANC I NEGRE.

- N.50, SIN LEMA.

Tercer.-Exloure el treball n. 3.(+QCONTAR), per presentar quatre panells Din A-1,ja que de conformitat amb les bases del concurs, la documentació gràfica es presentarà amb un màxim de 2 panells grandària Din A-1).

Quart.- Declarar com a guanyador del primer premi,  el treball núm 26, presentat sota el lema (RE-), que correspon a Maria Enriqueta Santacruz Sastre, amb DNI núm 78.215.676-J, ja que, tal i com es reflexa en l´acta:

(…) el Jurat valora que ha aportat amb la seva solució una significativa integració en el teixit urbà, i una rotunda solució dels accessos. Ha apostat per una concepció molt clara amb un únic centre de dia. Pel que fa a l’exterior, planteja una solució de la façana com una reinterpretació dels forats dels habitatges socials del camp Redó. Destacar la manera pràctica i elegant en la interacció dels diferents espais de l’habitatge. Aprofita l’organització simètrica tan significativa de Corea.

Quint.- Declarar com a guanyador del segon premi, el treball núm 64, presentat sota el lema (ENTREFAÇANES), que correspón a  aq4 arquitectura Bilbao, Campos, Figuerola, Gelpí S.L.P., amb  CIF B-65052656, ja que, tal i com es reflexa en l´acta:

D’aquesta proposta destacar la volumetria, respectant la morfologia urbana dels habitatges del camp Redó, així com la solució de la ventilació creuada dels habitatges.

Sext.- Declarar com a guanyador del tercer premi, el treball núm 92, presentat sota el lema (ES RACONET VERD), que correspón a Elisabet Fiol i Bernat amb DNI 43.121.845-L  i Sebastià Pons Fedelich, amb DNI núm  41.740.111 X, ja que, tal i com es reflexa en l´acta:

Es fa menció de la creació d’espais al porxo i la solució intrínseca de les problemàtiques mitjançant la creació d’una pell uniforme que envolta l’edificació.

Sèptim.- Otorgar la quantitat de 25.000€ a la guanyadora del primer premi, Maria Enriqueta Santacruz Sastre, amb DNI núm 78.215.676-J; la quantitat de 10.000€ al guanyador del segon premi, aq4 arquitectura Bilbao, Campos, Figuerola, Gelpí S.L., amb  CIF B-65052656; i la quantitat de 4.000€ als guanyadors del tercer premi, Elisabet Fiol i Bernat amb DNI 43.121845-l  i Sebastià Pons Fedelich, amb DNI núm  41.740111 X , amb càrrec a les partides pressupostàries 20.15201.226990 i  20.152010650/0000 de l’exercici de 2011.

L’ import dels premis del concurs podran esser cofinançats per la Unió Europea a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del projecte d’ Iniciativa Urbana Palma- Camp Redó inclòs en l’ Eix 4 del Programa Operatiu FEDER de Balears 2001-2013. En aquest cas, s’ haurà de complir normativa en matèria d’ informació i publicitat del FEDER, d’ acord amb el que es recull en el Reglament (CE) nº 1828 de la Comissió de 8 de desembre de 2006, en el Pla de Comunicació del Programa Operatiu FEDER de les Balears per al període 2007-2013 i en la resta de la normativa aplicable.

Octau.- Otorgar, tal i com es preveu a la clàusula 17ª dels plecs, 5  accèssits als treballs presentats  amb el següent ordre:

1er accèssit.- n. 10, ENTRE VER, presentat per Elio García García, Javier Rodríguez Alcoba, Carlos Rodríguez Alcoba i com a col.laboradora Mónica Bujalance.

2on accèssit.- n. 27, AIXÒ ÉS MEL, presentat per Gemma Bufí Martínez, Cristina Ciurans Piqueras, Roser Llopis Martí, Anna Padilla Corcho, Ana Sierra Conde i Valentín Raitchev Kokudev (col·laborador)

3er accèssit.- n. 104, CAMÍ A ITACA, presentat per, Jordi Cabos Millan i Tania Parra Santonja.

4t accèssit.- n. 106, KB-0501, presentat per Sandra Hernández Yborra i Álvaro Solís Sánchez.

5è accèssit.- n.18 DOS EN UNO, presentat per Carla Sentieri Omarrementeria. (col·laborador Alex Sanvalero Pollock)

Novè..- Notificar aquest acord als concursants.

Dècim.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA, i comunicar-lo al Departament  Tècnic i al Departament econòmicofinancer del Consorci.