Concurs d'idees Equipament Camp Redó

EXPEDIENT: CONCURS D’IDEES PER A LA REDACCIÓ D’UN AVANTPROJECTE PER A UN EQUIPAMENT ASSISTENCIAL CORRESPONENT A CENTRE D’ESTÀNCIES DIÜRNES I HABITATGES PER A GENT MAJOR, EN L’ÀMBIT DELS HABITATGES SOCIALS DEL CAMP REDÓ DE PALMA

Al BOIB núm 166 de data 16/11/10 es va publicar a efectes de reclamacions o al·legacions el plec de bases del concurs d’idees per a la redacció d’un avantprojecte per a un equipament asistencial corresponent a Centre d’Estàncies Diürnes i habitatges per a gent major, a l’àmbit dels habitatges socials del Camp Redó de Palma.

EXPEDIENT : CONCURS D’IDEES PER A LA REDACCIÓ D’UN AVANTPROJECTE PER A UN EQUIPAMENT ASSISTENCIAL CORRESPONENT A CENTRE D’ESTÀNCIES DIÜRNES I HABITATGES PER A GENT MAJOR, EN L’ÀMBIT DELS HABITATGES SOCIALS DEL CAMP REDÓ DE PALMA, SEGON PLECS DE BASES APROVATS PER LA PRESIDENTA DEL CONSORCI EN DATA 29 D´OCTUBRE DE 2010.

Data de publicació al perfil del contractant: 16/11/10

Al BOIB núm 166 de data 16 de novembre de 2010 s’ha publicat l’Anunci de licitació del Concurs d’Idees per a la redacció d’un Avanprojecte per a un equipamentassitencial corresponent a Centre d’Estàncies diürnes i habitatges per a gent major, en l’àmbit dels habitatges socials del Camp Redó de Palma, que a continuació es transcriu:

1.- Entitat Adjudicadora:
a / Organisme: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris (Consorci RIBA)
b / Dependència que tramita l´ expedient: Departament de contractació.
c / Expedient:Camp Redó. C. Idees 1-2010.

2.- Objecte del contracte:
a / Descripció: Concurs d´ idees per a la redacció d´ un anteprojecte per a un equipament assistencial corresponent a Centre d’Estàncies Diürnes i Habitatges per a gent major, en l` àmbit dels habitatges socials del Camp Redó de Palma

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a / Tramitació: Ordinaria
b / Forma d´ adjudicació: No subjecte a regulació harmonizada.

4.- Premis:
a/ Primer premi: 25.000€ (IVA inclòs)
b/ Segon premi: 10.000€ (IVA inclòs).
c/ Tercer premi: 4.000€ (IVA inclòs)

5.- Garantia provisional: No hi ha.

6.- Obtenció de documentació e informació:
A la pàgina web del Consorci RIBA: http:// www.consorciriba.es i a les oficines del Consori RIBA.

7.- Requisits del contractista:
Figuren al Plec de Bases.

8.- Presentació d´ ofertes:
a / Documentació a presentar:
la que estableix el Plec de Bases.
b / Lloc de presentació:
Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris
Plaza Santa Fe,1 – baixos. Palma de Mallorca, 07001
c / Tel 971 449451; Fax 971449450.
d / Terminis del concurs:
Obtenció de la documentació: Desde el dia següent al de l´ opertura del termini per a la presentació dels treballs fins al mateix dia en que aquest finalitzi.
Recepció de les consultes: 30 dies naturals desde el dia següent al de la publicació de l´anunci en el BOIB.
Comunicació de les respostes a les consultes planteades: 10 dies naturals desde la finalització del periode de consulta.
Desenvolupament i presentació del treballs: abans de les 14:00 hores de l´últim dia del termini de 90 dies naturals a contar desde el següent a la publicació de l´anunci en el BOIB, a la seu del Consorci RIBA.
e / Horari de presentació dels treballs: de 9:00 a 14:00 hores en dies hábils dintre dels terminis assenyalats.

9.- Resolució del jurat:
a / Entitat: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris
b / Domicili: Plaza Santa Fe, 1 bajos
c / Localitat: Palma, 07001
d / Data i hora: Durant els 30 dies naturals següents al tancament de presentació del treballs, publicantse al perfil del contractant del Consorci RIBA.

La documentació adjunta es podrà obtenir en un CD a les següents adreces:

> Oficina Consorci Riba (Plaça Santa Fe, 1 Palma)

> Impres Rapit (c. Santa Maria del Sepulcre, 7 Palma)

O bé es pot descarregar a continuació (atenció: per problemes tècnics s’ha retirat l’arxiu RAR amb tota la documentació agrupada i s’ha posat a l’abast dels licitadors aquesta documentació mitjançant el següent conjunt d’arxius ZIP):