Obres de renovació del Bloc XII ARE 46-01 (Camp Redó)

EXPEDIENT: Contractació de les obres per a l a renovació del bloc XII i condicionament de l’espai annex a la renovació del bloc XII de l’ARE 46-01 situat al carrer Felip II, del Camp Redó

Al BOIB núm 160 de data 4/10/10 es va publicar a efectes de reclamacions o al·legacions els plecs de condicions administratives particulars i els plecs de condicions tècniques que regiran la contractació d’obres per a la renovació del bloc XII i acondicionament de l’espai annex a la renovació del bloc XII de l’ARE 46/01 situat al carrer Felip II, del Camp Redó.

——————————

Data de publicació perfildel contractant: 4/11/10

Al BOIB núm 160 de data 4/11/10 s’ha publicat l’Anunci de licitació per a la contractació de les obres per a la renovació del Bloc XII i condicionament de l’espai annex a la renovació del Bloc XII de l’ARE 46-01 situat al carrer Felip II, 2 del Camp Redó de Palma, segon plecs de condicions aprovats per la presidenta del Consorci en data 25 d’octubre de 2010, que a continuació es transcriu:

1.- Entitat Adjudicadora:
a / Organisme: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris (Consorci RIBA)
b / Dependència que tramita l´ expedient: Departament de contractació.
c / Expedient:Camp Redó. Obr.4-2010.

2.- Objecte del contracte:
a / Descripció: Execució de les obres per a la renovació del bloc XII i condicionament de l´espai annex a la renovació del Bloc XII de l´are 46-01 situat al carrer Felip II, 2 del Camp Redó de Palma
b/ Termini d´execució:14 mesos.

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a / Tramitació: Urgent
b / Procedimient: Obert
c / Forma d´ adjudicació: No sujecte a regulació harmonizada amb varis criteris d´adjudicació.

4.- Pressupost de licitació màxim: 1.532.285,90 € més 122.582,87€ en concepte de 8% de IVA. Import total 1.654.868,77 euros.

5.- Garantia provisional: No hi ha.

6.- Obtenció de documentació e informació:

A la pàgina web del Consorci RIBA: http:// www.consorciriba.es i a les ofcines del Consori RIBA.

Data límit per a l´obtenció de documentació e informació: A partir de la publicació de l´anunci de licitació i fins a la data de presentació de les ofertes.

7.- Requisits del contractista:
Figuren al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

8.- Presentació d´ ofertes:

a / Els dies hàbils (dilluns a divendres) de 9:00 a 14:00 hores, durant els 13 dies naturals comptats desde el dia de la publicació del present anunci al BOIB.
b / Documentació a presentar: la que estableix el Plec de Clàusules Administratives
c / Lloc de presentació:
Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris
Plaza Santa Fe,1 – baixos. Palma de Mallorca, 07001
d/ Tel 971 449451; Fax 971449450.
e/ Horari de presentació: de 9:00 a 14:00 hores en dies hábils dintre del termini assenyalat en la presentació de les ofertes.
f/ Admisió de variants: no s admiten.

9.- Apertura d´ oferta i demés criteris d´adjudicació:
a/ Entitat: Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris
b/ Domicili: Plaza Santa Fe, 1 bajos
c/ Localitat: Palma, 07001
d/

Datai hora: Es publicarà al perfil del contractant del Consorci RIBA.

10.- Despeses de l´anunci.
A càrrec de l´adjudicatari.

Documentació adjunta*

Title: Projecte Urbanització (ZIP 10.1MB)

Title: Projecte Edificació (ZIP 94.1MB)

Title: Planols en format Autocad (DWG 7.1MB)

* Es podrà obtenir un CD amb tota la documentació a les següents adreces:

> Oficina Consorci Riba (Plaça Santa Fe, 1 Palma)

> Impres Rapit (c. Santa Maria del Sepulcre, 7 Palma)

  • ANUNCI: Convocatòria Mesa (D) (07/12/2010)
  • ANUNCI: Convocatòria Mesa (C) (30/11/2010)
  • ANUNCI: Convocatòria Mesa (B) (24/11/2010)