Adjudicació

Data de publicació: 8/10/12


En data 28 de setembre de 2012 el President del Consorci va adoptar la següent resolució:

PRIMER.- Descartar als candidats Rosagar 2005, S.L. i ES VIROT S.L., per haver presentat la documentació dia 9 d´agost de 2012 i per tant fora de termini segons l´anunci de licitació publicat al BOIB núm 101 de data 14-07-2012.

SEGON.- Adjudicar, en aplicació de l’article 151.4 del TRLCSP, a la empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., amb CIF A 46146387 i amb domicili fiscal en c/ Gran Vía Asima, 4 A, 1r, dta (Pol. Son CASTELLÓ), el contracte d´ obres per a la reforma del local municipal per a Casal de Joves situat al carrer Felip II, 19 del Camp Redó de Palma per un import de 170.329,28 IVA inclós € desglossat en 140.768,00 € més 29.561,28 € d´IVA, per haver obtenir la major puntuació d´acord amb els criteris avaluables.

TERCER.- El termini d’execució del contracte serà de dos mesos .

QUART.- La despesa derivada d’aquest contracte s’ha de carregar a la partida pressupostària 20.15200.6220002.

QUINT.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, d´ acord amb l´ article 156 del TRLCSP, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació de l´ adjudicació als licitadors, s’ha de formalitzar el corresponent contracte

SEXT.- Notificar aquest acord a la resta de candidats i licitadors.

SÈPTIM.- Publicar l’acord al Perfil del Contractant del Consorci RIBA, al BOIB i comunicar-lo al Departament Tècnic, al departament econòmicofinancer i al servei de Prevenció de Riscs Laborals.

VUITÈ.- L’ import de l´adjudicació podrà ser cofinançat pèr la Unió Europea a càrrec del Fons Europeu de  Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del projecte d’ Iniciativa Urbana Palma- Camp Redó inclós en l’Eix 4 de l Programa Operatiu FEDER de Balears 2007-2013. En aquest cas, s’haurà de complir normativa en matèria d’informació i publicitat del FEDER, d’acord amb el que es recull en el Reglament (CE) nº 1828 de la Comissió de 8 de desembre de 2006, en el Pla de Comunicació del Programa Operatiu FEDER de les Balears per al període 2007-2013 i en la resta de la normativa aplicable.

Comments are closed