Exposició pública

EXPEDIENT: PROJECTE REFORMA DEL LOCAL PER AL CASAL D’INFANTS I JOVES DEL CAMP REDÓ SITUAT AL CARRER FELIP II NÚM 19 BAIXOS DE PALMA

En el BOIB número 101 de data 14 juliol de 2012 es va sotmetre a informació pública a efectes de reclamacions i suggeriments, el plec de condicions administratives i particulars  que regiran la contractació d’obres de reforma de local per al Casal d’Infants i Joves del Camp Redó, c/ Felipe II nº 19, baixos de Palma.

Comments are closed