Reforma del local per al casal d'infants i joves del Camp Redó situat al carrer Felip II núm 19 baixos de Palma

En data 21 de juny de 2012 el President del Consorci Riba va aprovar l´expedient de contractació de les obres  del  projecte tècnic  de reforma de local per a Casal d´Infants i Joves al Camp Redó, al carrer Felipe II, núm 19, baixos de Palma i el plec de condicions administratives que regirà l’esmentat expedient.

La mesa de contractació prevista als plecs de  condicions estarà integrada pels següents membres:

President: President del Consorci, Jesús Valls Flores, o persona en  qui delegui.

Secretària: Cap del Departament Jurídic i Contractació del Consorci Riba, Mª Ángeles Deyá Gómez, o persona en qui delegui.

Vocals: Interventor del Consorci RIBA, Antoni  Vallespir Bonet, o persona en qui delegui.

Secretària del Consorci RIBA, Nieves Téllez García, o persona en qui delegui.

Arquitecte de l´oficina d´informació del Pla de Rehabilitació Integral de la  Soledad i Polígon de Llevant en matèria d´Habitatge, Javier Gómez Medina.o persona en qui delegui.

Arquitecte Tècnic del Programa d´equipaments i medi urbà, Carlos Marqués Barceló, o persona en que delegui.

Comments are closed

  • Adjudicació (08/10/2012)
  • Valoracions (11/09/2012)
  • Dates mesa contractació (09/08/2012)
  • Anunci de licitació (16/07/2012)
  • Exposició pública (16/07/2012)