Demolició i dotació de serveis carrer Brotad i l'ARE 73/05 (FASE II)

DATA: 11 MAIG 2010

Al BOIB núm 71 de data 11/05/2010 apareix publicat l’anunci de licitació per procedir a la contractació per a les obres de demolició i dotació de serveis del carrer Brotad AE/ 73-05 del PERI del a Soledat, Fase II.
-Entitat adjudicatària: CONSORCI PER A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS Plaça Santa Fe nº1 baixos telf 971 449 451
-Obtenció documentació: A la pàgina web del Consorci Riba: http:// www.consorciriba.es i a les oficines del Consorci Riba.
-Objecte del contracte: execució de les obres de demolició i dotació de serveis i urbanització del carrer Brotad AE/ 73-05 del PERI de la Soledat, fase II.
-Termini d’execució: 7 mesos.
-Pressupost de licitació màxim: Import total 878.187,73 € IVA inclós.
-Garantia provisional: 22.711,75 €
-Presentació ofertes: els dies hàbils (dilluns a divendres) de 9:00 a 14:00 hores, durant els 26 dies naturals comptats des del dia de la publicació del present anunci al BOIB.
-Lloc de presentació: Consorci RIBA Plaça Santa Fe nº1 baixos.
-Apertura de les ofertes: El dia següent hàbil a aquell en que finalitzi el termini de presentació de les ofertes.

IMPORTANT! A més de la Documentació Adjunta que es llista al següent apartat, el pleg de clàusules tècniques es completa amb la següent documentació: Arxius annexes al Plec d’Especificacions Tècniques (Arxiu comprimit CDLicitacion.RAR – 60MB)

Comments are closed

  • ANUNCI: convocatòria Mesa de contractació opertura sobre B (23/06/2010)