EXPEDIENT: PROJECTE TÈCNIC DE DEMOLICIÓ DEL BLOC XIII DELS HABITATGES SOCIALS DEL CAMP REDÓ

SITUAT A L’ARE 46-01 AL CARRER INFANT PAGÀ 25, 25A I 25B DE PALMA

En el BOIB número 56 de data 14 d’abril de 2011 es va sotmetre a informació pública el Projecte tècnic de demolició del Bloc XIII dels Habitatges Socials del Camp Redó situat a l’ARE 46-01 al carrer Infant Pagà 25,25A i 25B de Palma, aprovat per Junta de Govern de data 23 de març de 2011.

___________________________________________

En el BOIB número 65 de data 30 d’abril de 2011  es va sotmetre a exposició  pública a efectes de reclamacions i suggeriments els plecs de condicions administratives particulars i els plecs de condicions tècniques que regiran la contractació de les obres d’Enderroc del Bloc XIII dels habitatges socials del Camp Redó, situat a l’ARE 46-01 al carrer Infant Pagà 25, 25A i 25B.

Data de publicació: 02 de Maig de 2011

Comments are closed