Taules de treball per a la redacció de propostes per al Pla Estratègic de Litoral Ponent, Palma

Amb motiu de la redacció per part de l’Ajuntament de Palma del Pla estratègic de Litoral de Ponent s’estan realitzant una sèrie de reunions de treball amb les diferents associacions, entitats, residents i agents socials i econòmics presents en l’àmbit d’actuació, amb la finalitat que puguin realitzar propostes que formin part del futur Pla estratègic del Litoral.
Aquestes taules de treball són convocades per la Regidoria de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne i hi col·laboren el Departament de Qualitat i el Patronat Municipal d’Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris.
Es pretén que la implicació dels diferents agents sigui continuada, de forma que comenci amb la redacció del Pla però continuï amb el seguiment, l’avaluació i l’execució, com a garantia per a aconseguir els objectius estratègics que es defineixin.
Aquestes taules de treball també serviran per a la definició del Pla estratègic de la ciutat de Palma i per a la revisió del PGOU, que la Regidoria de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne vol impulsar durant aquesta legislatura.
L’àmbit Litoral de Ponent abasta els barris del Jonquet, Son Alegre, El Terreno, Portopí, Cala Major i Sant Agustí. Es preveu presentar-ne l’estratègia d’actuació resultant a la convocatòria d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible, en el marc del Programa operatiu nacional per al creixement sostenible 2014/2020, pertanyent al FEDER.
Per a obtenir les propostes del futur Pla estratègic de Litoral de Ponent de Palma s’ha utilitzat una dinàmica de grup focal, la qual cosa ens ha permès aconseguir idees de gran valor en un temps raonable, a través de la creació d’un clima de confiança i d’un ambient capaç d’estimular sinergies entre els seus membres, on es facilita la participació i la creativitat del grup.


Estas mesas de trabajo son convocadas por la Regiduría de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna y en que a su vez colaboraron el Departamento de Calidad y el Patronato Municipal de Vivienda y de Rehabilitación Integral de Barrios.

La implicación de los distintos agentes se pretende que sea de forma continuada, de tal manera que comience con la redacción del plan, pero que continúe en el seguimiento, evaluación y ejecución, como garantía para alcanzar los objetivos estratégicos que se definan.

Estas mesas de trabajo también servirán para la definición del Plan Estratégico de la ciudad Palma y para la revisión del PGOU, que la Regiduría de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna quiere impulsar durante esta legislatura.

El ámbito Litoral de Ponent abarca los barrios de Es Jonquet, Son Alegre, El Terreno, PortoPi, Cala Major y San Agustín, cuya estrategia de actuación resultante, está prevista que sea presentada a la convocatoria de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible, en el marco del Programa Operativo Nacional para el Crecimiento Sostenible 2014/2020, perteneciente al FEDER.

Para la obtención de las Propuestas del futuro Plan Estratégico de Litoral de Ponent de Palma, se ha utilizado una dinámica de Grupo Focal, lo que nos ha permitido obtener ideas de gran valor en un tiempo razonable, a través de la creación de un clima de confianza y de un ambiente capaz de estimular sinergias entre sus miembros, en dónde se facilita la participación y la creatividad del grupo.

Con motivo de la redacción por parte del Ayuntamiento de Palma del Plan Estratégico Litoral de Ponent, se están realizando una serie de reuniones de trabajo con las diferentes asociaciones, entidades, residentes y agentes sociales y económicos presentes en el ámbito de actuación con el fin de que puedan realizar propuestas que conformen el futuro Plan Estratégico del Litoral.

Comments are closed